کاردانو و ارز دیجیتال ADA چیست؟

کاردانو و ارز دیجیتال ADA چیست؟
نکات مهم در مورد ارز دیجیتال کاردانو