دولت کوبا رمز ارزها را به رسمیت می‌شناسد

دولت کوبا رمز ارزها را به رسمیت می‌شناسد
کوبا راه السالوادور را دنبال می‌کند