اینترنت طبقاتی چیست و چرا با فلسفه بیت کوین در تضاد است؟

اینترنت طبقاتی چیست و چرا با فلسفه بیت کوین در تضاد است؟
طرح موسوم به اینترنت طبقاتی، جهت کنترل سطح دسترسی کاربران به اطلاعات د...