چگونه از نرم افزار Google Authenticator استفاده کنیم؟

چگونه از نرم افزار Google Authenticator استفاده کنیم؟
اپلیکیشن Google Authenticator چیست