پرسودترین و زیان ده ترین ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱

پرسودترین و زیان ده ترین ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱
پرسودترین و زیان ده ترین ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ کدام ها بودند؟