روز پیتزای بیت کوین مبارک

روز پیتزای بیت کوین مبارک
داستان دو پیتزا با ارزش ۹,۰۰۰ میلیارد تومان!