هنگام ریزش بازار چه باید کرد؟

هنگام ریزش بازار چه باید کرد؟
زمانی که خون در خیابان‌ها جاری شده، بخر!