شناسه‌ تراکنش یا Tx Hash چیست؟

شناسه‌ تراکنش یا Tx Hash چیست؟
راهنمای دریافت هش یا شناسه تراکنش