در ریزش بازار، ارز دیجیتال خود را نگه داریم یا بفروشیم؟

در ریزش بازار، ارز دیجیتال خود را نگه داریم یا بفروشیم؟
کدام انتخاب بهتری است؟