برای اولین بار در دنیا؛ پذیرش بیت کوین به عنوان ارز قانونی

برای اولین بار در دنیا؛ پذیرش بیت کوین به عنوان ارز قانونی
پذیرش بیت کوین به عنوان ارز قانونی توسط کشور السالوادور