وضعیت فعلی و پیش بینی قیمت لونا (ترا کلاسیک LUNC)

وضعیت فعلی و پیش بینی قیمت لونا (ترا کلاسیک LUNC)
از افت ارزش و بی اعتمادی کاربران به ارز لونا چند ماهی می گذرد. اما آیا...