سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین خالی از خطر نیست

سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین خالی از خطر نیست
کلمه سرمایه‌گذاری با واژه ریسک گره خورده است