توکن چیست و چه تفاوتی با کوین دارد؟

توکن چیست و چه تفاوتی با کوین دارد؟
تفاوت توکن و کوین در یک نگاه